21st century skills en research skills

 

Veranderingen binnen het onderwijs volgen elkaar in een snel tempo op. Niet lang geleden maakte ik tijdens de Onderwijsdagen van Surf kennis met het Onderwijs in de 21eeeuw en sinds die dag hangt een poster met de afbeelding die hiernaast staat afgebeeld in ons kantoor. En als ik wilde dromen keek ik naar de poster en bedacht me dat we dit onderwijs moesten gaan ontwikkelen, want hier is vraag naar. Zeker binnen de leerlijn Onderzoek, waar ik in werk is er niet alleen behoefte aan de theorie van methoden van onderzoek maar ook naar mogelijkheden om de onderzoekende houding bij studenten aan te leren. De vaardigheden die in de eerste schil op de poster genoemd worden zijn; samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Maar de gekte van de dag zorgde ervoor dat ik er niet mee aan de slag ging. Tot ik het verzoek kreeg om de studenten vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor Case Method Learning. Deze onderwijsvorm vraagt van de studenten in de huid te kruipen van… De methode kent drie verschillende fasen.

De eerste fase is die van individuele voorbereiding. Studenten krijgen de omschrijving van de authentieke beroepssituatie en wat achtergrond materiaal aangeboden. Individueel zoeken zij naar achtergrond informatie, nodig voor het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen. Met een studiegroep nemen zij de gevonden informatie door en bespreken zij in de kleine groep het probleem en mogelijke oplossingen.  Daarna volgt een derde fase, die van de discussie in de klas.

De docent is daarbij de discussieleider, een totaal nieuwe rol voor veel docenten, maar daarover in het tweede deel van deze miniserie over 21st century skills.

Uit deze korte omschrijving komen al een aantal vaardigheden naar voor. Het begint met het analyseren van het verkregen materiaal, daarbij moeten zij met veel aspecten rekening houden. Niet alleen met het geschreven materiaal maar zij moeten ook kennis krijgen van de cultuur van (het land van) de organisatie, het is tenslotte een authentieke beroepssituatie.

De studenten zoeken naar informatie en zullen daarvoor al snel het internet op gaan. Maar uit de overload aan informatie die daarop te vinden is, zullen informatie verwerving en verwerking als vaardigheid nodig hebben, daarbij zal ICT geletterdheid een rol gaan spelen. Onder ICT geletterdheid worden een aantal vaardigheden genoemd (Mioduser, Nachmias, & Forkosh-Baruch, 2008) te weten:

–          Informatieverwerking

–          Informatieverwerving

–          Interpersoonlijke communicatie

–          Visuele geletterdheid

–          Persoonlijke informatie management

–          Omgaan met complexiteit

–          Omgaan met niet-lineair representaties van kennis (hyperacy)

Maar dit is slechts het begin van de 21st  century skills die wij de studenten zullen aanbieden. Daarnaast zullen de studenten in kleine groepen de verkregen kennis bediscussieren, daarvoor is het nodig dat zij over vaardigheden beschikken die te maken hebben met samenwerken en communiceren (argumenteren, het opbouwen van een betoog, discussiëren, maar ook luisteren, doorvragen) Binnen deze onderwijsvorm is het nodig dat studenten out of the box kunnen denken. Creativiteit is een vaardigheid die gestimuleerd kan worden. Studenten die direct uit het voortgezet onderwijs komen, zoals onze studenten, zijn dat niet gewend. Het is niet alleen een noodzakelijke vaardigheid om probleemoplossend te kunnen denken, maar het is ook een leuke vaardigheid om samen met de studenten te oefenen. Binnen de discussie in de klas zal van de student verwacht worden dat hij of zij kritisch denkt, goed luistert naar wat zijn/haar klasgenoten zeggen en daar kritisch op durven reageren. Ook daarvoor is het noodzakelijk dat studenten leren omgaan met het geven en krijgen van reacties. En daarmee is het cirkeltje rond.

Het ontwerpen van het onderwijs ondersteunend aan Case method learning zal een dynamisch gebeuren worden. Immers de snelheid waarin de informatievoorzieningen veranderen zullen medebepalend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Maar dat maakt het geven van het onderwijs dynamisch. Een andere term voor 21st century skills is life long learning competencies en dat geldt niet alleen voor de student maar ook voor de docent.

Maar dan nu de link naar research skills. Binnen de HZ University of Applied Sciences hebben wij onlangs een aantal onderzoeksvaardigheden geformuleerd in onderstaand schema heb ik een poging gedaan om de relatie tussen de vaardigheden te geven.

HZ onderzoeksvaardigheden 21st century skills
een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). probleemoplossend vermogen
bronnenonderzoek uitvoeren. Informatie verwerven

ICT geletterdheid

een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). creativiteit, kritisch denken,
de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Communiceren (samenwerken)
voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig. kritisch denken
Betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. probleemoplossend vermogen, kritisch denken
Rapporteren van onderzoek. Informatie verwerken
gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. sociale en culturele vaardigheden.

 

Maar het onderwijs is nog niet aangepast op de 21st  century skills. Om dat te kunnen bewerkstelligen worden er ook 21st  century skills van de docent verwacht. In mijn volgende blog zal ik hier verder op doorgaan.

Bibliografie

Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (2008). New literacies for the knowledge society. In J. Voogt, & G. Knezek, (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 23-42). New York: Springer.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s