All posts by sylvia schouwenaars

Researcher at the Scaldis Applied Research Center. (Main research topic Coastal tourism) Lecturer at the HZ University of Applied Sciences (research skills). But most of all animal lover.

Onderzoek en ethiek

De docenten van de HZ volgen sinds begin dit jaar een cursus Onderzoek en Methoden. Een onderdeel Imagebinnen deze cursus is Ethiek. Helaas was er binnen de cursus te weinig tijd om dieper op dit onderwerp in te gaan en daarom deze blog. Met welke ethische aspecten moet een onderzoeker rekening houden wanneer hij onderzoek doet? Als snel kwam ik op de VSNU gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. (Nederlandse gedragscode Wetenschapsbeoefening, 2004)Deze gedragscode omvat vijf principes en beschrijft het gewenst gedrag van onderzoekers. De principes zijn zorgvuldigheid; betrouwbaarheid; controleerbaarheid; onpartijdigheid en onafhankelijkheid.  Deze principes worden verder uitgewerkt in een aantal regels per principe het gaat te ver om deze regels hier te beschrijven, maar ik raad iedereen die met onderzoek te maken heeft aan deze regels goed door te lezen. Wat ik wel wil noemen is dat deze regels niet alleen betrekking hebben op het gedrag van de onderzoeker maar ook op het gedrag van de mentor of begeleider van de student. En dat is iets wat deze regels zo bijzonder maakt.

Het wordt in deze tijd waarin studenten een overload aan informatie vanuit de open sources op internet kunnen halen steeds belangrijker de studenten te leren dat het doen van onderzoek op een ethisch verantwoorde manier moet gebeuren. Het risico van niet ethisch onderzoek ligt om de hoek. Het Hbo werkt samen met het bedrijfsleven. Vanuit dit bedrijfsleven komen de beste opdrachten. Maar wat nu als de opdrachtgever probeert het onderzoek een bepaalde richting op te duwen en de onderzoeker vraagt enkele gegevens die het bedrijf kunnen schaden, weg te laten. Of wat te doen met politiek gevoelige onderwerpen, zoals veiligheid of duurzaamheid. Moet je dan als Hbo deze opdracht weigeren, maar zoveel opdrachtgevers zijn er ook weer niet. Een dilemma waar nog veel over gesproken moet worden, maar als het onderzoek puur aan de gedragscode zou moeten voldoen is het heel duidelijk.

Maar naast die soort onderzoek hebben we binnen het Hbo ook te maken met Mens gebonden onderzoek. En hiervoor gelden weer aanvullende regels en moet het onderzoek een toetsing ondergaan die er voor zorgt dat eventuele proefpersonen beschermd worden. (Over de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, 2012). Ook voor het vinden van de richtlijnen die gevolgd moeten worden bij men gebonden onderzoek biedt het internet uitkomst. De CCMO heeft op haar website alle mogelijke documenten op een rijtje gezet en het is voor een onderzoeker heel eenvoudig om zich aan de regels te houden.

Tot slot is het doen van onderzoek binnen het Hbo voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de lectoren. Ethiek en de gedragscode staan hoog op de agenda van de Nederlandse lectoren en als ik de bronnen op internet moeten geloven komen zij heel binnenkort met een voorstel voor alle hogescholen.

Geciteerde werken

Nederlandse gedragscode Wetenschapsbeoefening. (2004, dec 23). Opgeroepen op mrt 31, 2012, van http://www.jur.uva.nl: http://www.vsnu.nl/Media-item/Nederlandse-Gedragscode-Wetenschapsbeoefening.htm

Over de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. (2012, mrt 15). Opgeroepen op mrt 31, 2012, van http://www.ccmo-inline.nl: http://www.ccmo-online.nl/main.asp?pid=25

Design thinking in Case method

ImageHet onderwijs ontwikkelt zich in een razend snel tempo. Het een is nog niet ingebracht in het onderwijs of een nieuwe uitdaging kondigt zich alweer aan. Al enige tijd ben ik betrokken bij de invoering van de 21st century skills binnen het onderwijs van onze hogeschool.  Ondertussen wordt er ook hard nagedacht welke didactische werkvormen geschikt zijn voor de studenten van nu. Hoorcollege is bijna uitgestorven en het wordt alleen nog maar gebruikt om aan grote groepen studenten informatie te geven. Flipped classrooms waarbij studenten thuis zich de stof eigen maken met behulp van weblectures en in de klas onder begeleiding van de docent de stof toepassen in tal van opdrachten worden steeds gewoner.

Een van de didactische werkvormen die bij onze hogeschool gebruikt gaat worden is de Case Method ontwikkeld in de Harvard University. Bij deze methode verplaatsen de studenten zich in de rol van de beslisser. Zij worden met een authentiek probleem geconfronteerd. Na een grondige analyse die zij zelfstandig uitvoeren, bediscussiëren zij in kleine leerteams hun bevindingen. Zij vergelijken de alternatieven en bereiden zich op die manier voor op het grote college waar studenten gezamenlijk proberen te komen tot mogelijke oplossingen in het licht van de doelstelling van de organisatie.  Wie meer wil weten over deze methode raad ik aan naar de volgende link te gaan en de video te bekijken. http://www.hbs.edu/mba/academics/

Door deze ontwikkeling ontstaat vervolgens de vraag Hoe kunnen de 21st century skills gebruikt worden om binnen deze didactische werkvorm recht te doen aan de mogelijkheden van de student?

Voor bepaalde vaardigheden is Design thinking een mogelijkheid. Design thinking komt vanuit het verandermanagement principe uit het bedrijfsleven. Iedere manager die verantwoordelijk is voor de invImageoering van een bepaalde verandering zal de situatie goed willen begrijpen. Om dit begrip te krijgen observeert hij het gedrag van mensen waarna hij een bepaalde beeldvorming krijgt. Vanuit deze beeldvorming probeert hij verschillende oplossingsrichtingen te bedenken, door brainstormsessies, het beoordelen van keuzes en het creëren van nieuwe keuze kan de manager komen tot een prototype oplossing die hij in de praktijk kan uitproberen.

 

De twee bovenstaande beschrijvingen kunnen zonder problemen met elkaar in verband worden gebracht.

De student krijgt een casus. Deze casus probeert hij eerst te begrijpen. Hij gaat op zoek naar achtergrond informatie en zo vormt hij zich een beeld van het probleem (de individuele voorbereiding van HBS case method). Vervolgens bespreekt hij zijn ideeën in het leer team van de HBS case method en hij observeert de reactie van de anderen. Hij komt tot bepaalde inzichten en tijdens brainstormsessies krijgt hij het totale beeld van de mogelijke oplossingen die er voor het probleem zijn. Hij heeft vervolgens een prototype oplossing die hij tijdens de plenaire bijeenkomst met de docent probeert uit te leggen. Het is heel goed mogelijk dat hij tijdens deze bijeenkomst zijn visie weer wijzigt maar dat is een prima mogelijkheid om te komen tot een nieuw prototype dat wederom getest kan worden.

Binnen dit hele proces zal de student een aantal vaardigheden nodig hebben die vallen onder de 21st century skills. Tijdens de voorbereidende fase zullen vooral de expert thinking skills nodig zijn. Hij zal kritisch nadenken over het gegeven probleem en daarbij de informatie die hij vindt gebruiken voor de beschrijving van de mogelijke oplossingen. Onnodig om te zeggen dat hij voor de analyse van het probleem gebruik maakt van vaardigheden zoals Informatie geletterdheid en ICT geletterdheid. De juiste informatie vinden, op de juiste manier en bepalen of de informatie betrouwbaar en relevant is, is voor een goede analyse een must.

Binnen het leer team kunnen studenten van verschillende nationaliteiten plaats nemen. Juist de culturele diversiteit maakt het mogelijk te komen tot nieuwe onverwachte inzichten. Immers iedere cultuur heeft zijn specifieke kenmerken die het mogelijk maken op een andere manier tegen een probleem aan te kijken. Dit betekent wel dat de student moet beschikken over sociale en cross-culturele vaardigheden. Juist tijdens discussies zijn vaardigheden zoals respectvolle communicatie, leiderschap, inzet en flexibiliteit nodig. Communicatie en samenwerken, leidt binnen de leer teams tot vernieuwde inzichten die de studenten de mogelijkheid bieden om hun visie bij te stellen. Gedurende de hele opdracht wordt creativiteit gebruikt om te komen tot andere inzichten. Al brainstormend kunnen de mooiste ideeën ontstaan.

Design thinking kan de studenten een protocol bieden om het proces van de HBS case method op een goede manier te doorlopen. Met ondersteuning van de 21st century skills moet het zeker een succes worden.

 

 

bronnen

 http://www.stanford.edu/dept/SUSE/taking-design/presentations/Taking-design-to-school.pdf opgehaald van het internet 17-03-2012

http://vimeo.com/22570825 Why design thinking, opgehaald van het internet 17-03-2012

http://www.hbs.edu/mba/academics/ opgehaald van het internet 17-03-2012

http://innovatie.kennisnet.nl/category/skills opgehaald van het internet 17-03-2012

Klaar voor de 21st eeuw

Mijn verblijf in New York heeft mij niet alleen persoonlijk veel opgeleverd maar ik heb ook alle vaardigheden moeten zien gebruiken (en zelf gebruikt) die er voor zorgen dat up to date blijven in de 21st eeuw mogelijk kan zijn. Het zijn de 7 C skills, waar het onderwijs op gericht zou moeten zijn.

Het begint met de eerste C van Critical Thinking and problem solving. Kritisch nadenken over problemen en die oplossen. Er is keuze genoeg als het om vervoersmogelijkheden betreft. Van paard tot Yellow Cab tot Subway. Alles is mogelijk. Om van A naar B te komen moet een keuze gemaakt worden waardoor op de snelste maar ook de goedkoopste manier gereisd kan worden. Creativiteit in het vinden van de oplossing is een andere vaardigheid die verderop in deze blog besproken wordt.

De tweede C is van Communication. Ondanks alle drukte van de mensen hier blijven zij communiceren. Alle vormen van communicatie worden gebruikt. Toeterende auto’s om mensen die toch door rood lopen te waarschuwen, het omhoog houden van reclameborden, natuurlijk de enorme billboard op Times Square maar gelukkig ook een vriendelijk woord voor gasten. Het welkom heten in winkels of in de attracties. Maar wederom ook in de metro is communicatie erg belangrijk. Zonder de plattegrond gaat het niet goed.

De derde C is van coorperation. Samenwerken om ergens te komen. Op het moment dat je met een groep op vakantie ben is samenwerken noodzakelijk. Waar gaan we eten? Wat gaan we doen vandaag? Een aantal eenvoudige vragen die ervoor zorgen dat iedereen zijn zin krijgt en een prettige tijd beleefd in New York. Hiervoor is niet alleen communiceren met elkaar noodzakelijk maar ook de wil om compromissen te sluiten.

De vierde C Creativity and innovation. Dat is een vaardigheid die eigenlijk zo gewoon moet zijn dat het uitvoeren ervan een onderdeel van het leven van alle dag is. Zoals ik al eerder beschreef, het begint al bij het maken van een creatieve oplossingsrichting bij de keuze van het goedkoopste en snelste vervoermiddel. Een beetje creativiteit maakt het leven zoveel gemakkelijker en leuker. Een andere kijk op een stad, op een andere manier omgaan met de middelen die tot onze beschikking zijn.

De vijfde C Computing and ICT Literacy. Een heel andere geletterdheid dan ik in mijn opleiding heb gekregen, maar in deze tijd een noodzakelijke vaardigheid om in contact te blijven met de mensen die even wat verder weg zijn. Een mooi voorbeeld was een bericht dat ik ontving over de zoektocht naar Emily door een Nederlandse jongen. Het meisje zou dakloos in New York rondzwerven. Helaas kreeg ik het bericht op de dag van ons vertrek. Anders zou ik echt mijn best hebben gedaan. Zeker omdat ik zelf geraakt werd door een (misschien wel hetzelfde) dakloze meisje met een hond.
Gedurende mijn verblijf heb ik dagelijks een blog geschreven over mijn indrukken van New York. Niet altijd even positief want onder de vrolijke drukke schil van New York zit veel ellende verborgen, die pas zichtbaar wordt als je gaat communiceren met New Yorkers om te komen tot creatieve oplossingen.

De zes C is van Career and learning self reliance. Wel dat is ook een vaardigheid die heel gewoon is als 21st eeuwse vaardigheid. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Alleen dat de studenten goed voorbereid moeten zijn op hun toekomst en als zij denken dat de toekomst in New York ligt, moeten zij zich helemaal goed voorbereiden. Ik heb teveel meisjes hier rond zien lopen op zoek naar een goede plek in een Broadway show. Mager als een lat en een -schijnbaar- hopeloos blik in de ogen. Voor je het weet eindigen ze als Emily.

De laatste C is van Cross cultural understanding. Moet ik in New York daar nog iets over schrijven. Het is een grote meelting pot van culturen, rassen, soorten, noem maar op. Alles lijkt te kunnen, maar het echte begrip is er nog niet helemaal. Blanken hebben de goede banen als ik ze zo zie lopen. Alle andere culturen hebben de andere baantjes. Toch is er veel werk mogelijk hier.

Een paar dagen verblijven in NewYork maakt duidelijk dat de noodzaak van het aanleren van deze vaardigheden in Nederland nodig zijn. Maar ook dat het gebruiken van deze vaardigheden in het alledaagse leven de beste leerschool is. Ervaringsleren zal gecombineerd worden met het aanleren van de 21st eeuwse vaardigheden.

Hoe we de 21st eeuwse vaardigheden moeten aanleren volgt in een volgende blog

21st century skills en research skills

 

Veranderingen binnen het onderwijs volgen elkaar in een snel tempo op. Niet lang geleden maakte ik tijdens de Onderwijsdagen van Surf kennis met het Onderwijs in de 21eeeuw en sinds die dag hangt een poster met de afbeelding die hiernaast staat afgebeeld in ons kantoor. En als ik wilde dromen keek ik naar de poster en bedacht me dat we dit onderwijs moesten gaan ontwikkelen, want hier is vraag naar. Zeker binnen de leerlijn Onderzoek, waar ik in werk is er niet alleen behoefte aan de theorie van methoden van onderzoek maar ook naar mogelijkheden om de onderzoekende houding bij studenten aan te leren. De vaardigheden die in de eerste schil op de poster genoemd worden zijn; samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Maar de gekte van de dag zorgde ervoor dat ik er niet mee aan de slag ging. Tot ik het verzoek kreeg om de studenten vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor Case Method Learning. Deze onderwijsvorm vraagt van de studenten in de huid te kruipen van… De methode kent drie verschillende fasen.

De eerste fase is die van individuele voorbereiding. Studenten krijgen de omschrijving van de authentieke beroepssituatie en wat achtergrond materiaal aangeboden. Individueel zoeken zij naar achtergrond informatie, nodig voor het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen. Met een studiegroep nemen zij de gevonden informatie door en bespreken zij in de kleine groep het probleem en mogelijke oplossingen.  Daarna volgt een derde fase, die van de discussie in de klas.

De docent is daarbij de discussieleider, een totaal nieuwe rol voor veel docenten, maar daarover in het tweede deel van deze miniserie over 21st century skills.

Uit deze korte omschrijving komen al een aantal vaardigheden naar voor. Het begint met het analyseren van het verkregen materiaal, daarbij moeten zij met veel aspecten rekening houden. Niet alleen met het geschreven materiaal maar zij moeten ook kennis krijgen van de cultuur van (het land van) de organisatie, het is tenslotte een authentieke beroepssituatie.

De studenten zoeken naar informatie en zullen daarvoor al snel het internet op gaan. Maar uit de overload aan informatie die daarop te vinden is, zullen informatie verwerving en verwerking als vaardigheid nodig hebben, daarbij zal ICT geletterdheid een rol gaan spelen. Onder ICT geletterdheid worden een aantal vaardigheden genoemd (Mioduser, Nachmias, & Forkosh-Baruch, 2008) te weten:

–          Informatieverwerking

–          Informatieverwerving

–          Interpersoonlijke communicatie

–          Visuele geletterdheid

–          Persoonlijke informatie management

–          Omgaan met complexiteit

–          Omgaan met niet-lineair representaties van kennis (hyperacy)

Maar dit is slechts het begin van de 21st  century skills die wij de studenten zullen aanbieden. Daarnaast zullen de studenten in kleine groepen de verkregen kennis bediscussieren, daarvoor is het nodig dat zij over vaardigheden beschikken die te maken hebben met samenwerken en communiceren (argumenteren, het opbouwen van een betoog, discussiëren, maar ook luisteren, doorvragen) Binnen deze onderwijsvorm is het nodig dat studenten out of the box kunnen denken. Creativiteit is een vaardigheid die gestimuleerd kan worden. Studenten die direct uit het voortgezet onderwijs komen, zoals onze studenten, zijn dat niet gewend. Het is niet alleen een noodzakelijke vaardigheid om probleemoplossend te kunnen denken, maar het is ook een leuke vaardigheid om samen met de studenten te oefenen. Binnen de discussie in de klas zal van de student verwacht worden dat hij of zij kritisch denkt, goed luistert naar wat zijn/haar klasgenoten zeggen en daar kritisch op durven reageren. Ook daarvoor is het noodzakelijk dat studenten leren omgaan met het geven en krijgen van reacties. En daarmee is het cirkeltje rond.

Het ontwerpen van het onderwijs ondersteunend aan Case method learning zal een dynamisch gebeuren worden. Immers de snelheid waarin de informatievoorzieningen veranderen zullen medebepalend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Maar dat maakt het geven van het onderwijs dynamisch. Een andere term voor 21st century skills is life long learning competencies en dat geldt niet alleen voor de student maar ook voor de docent.

Maar dan nu de link naar research skills. Binnen de HZ University of Applied Sciences hebben wij onlangs een aantal onderzoeksvaardigheden geformuleerd in onderstaand schema heb ik een poging gedaan om de relatie tussen de vaardigheden te geven.

HZ onderzoeksvaardigheden 21st century skills
een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). probleemoplossend vermogen
bronnenonderzoek uitvoeren. Informatie verwerven

ICT geletterdheid

een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). creativiteit, kritisch denken,
de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Communiceren (samenwerken)
voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig. kritisch denken
Betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. probleemoplossend vermogen, kritisch denken
Rapporteren van onderzoek. Informatie verwerken
gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. sociale en culturele vaardigheden.

 

Maar het onderwijs is nog niet aangepast op de 21st  century skills. Om dat te kunnen bewerkstelligen worden er ook 21st  century skills van de docent verwacht. In mijn volgende blog zal ik hier verder op doorgaan.

Bibliografie

Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (2008). New literacies for the knowledge society. In J. Voogt, & G. Knezek, (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 23-42). New York: Springer.

 

Wiki in het onderwijs.

Ter ondersteuning van het onderwijs aan de Marof studenten van HZ University of Applied sciences, ben ik laatst begonnen met het vullen van een wikispace. Studenten van de Marof zijn niet altijd aan wal en kunnen daardoor niet alle lessen bijwonen. Om toch samenwerking mogelijk te maken ontstond het idee van de wiki. Hij is nu zo goed als klaar en iemand vroeg mij heel terecht Hoe ga je hem nu inzetten. Dat zette mij aan het denken. Waarvoor ontwikkelen wij eigenlijk een wiki?

Wat een wiki is ga ik niet uitleggen in deze blog. Ik ga wel uitleggen hoe hij gebruikt kan worden.

In de afgelopen jaren hebben zich er een aantal nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs plaats gevonden. Online leren maakt het mogelijk om al deze ontwikkelingen samen te voegen tot één grote interessante leeromgeving.

Hieronder wil ik de ontwikkelingen even op een rijtje zetten en de mogelijkheid van een wiki op het terrein van die ontwikkeling.

Binnen een wiki kan je probleemgestuurd werken. Een beroepsgerichte casus, aangevuld met video en/of audio materiaal kan het uitgangspunt worden van het onderwijs. De studenten staan in deze situatie centraal. Zij ontwikkelen samen (collaboratief) de inhoud van de wiki. Uitgangspunt is dat zij actief leren. Er kunnen zelfs multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ontstaan met studenten van binnen en buiten de eigen onderwijsinstelling. De docent begeleidt het leren en controleert de inhoud van het geplaatst materiaal op juistheid en relevantie. Er ontstaat een interactieve leeromgeving tussen studenten en docenten. Het is zelfs mogelijk dat er initiatieven vanuit het bedrijfsleven ontstaan om deel te nemen aan het leerproces van de studenten. Het linken naar een of meerdere blogs binnen de wiki geeft de student de mogelijkheid meer informatie te publiceren en op die wijze dieper in de stof te duiken. Met hun blog kunnen de studenten reflecteren op hun leerervaringen en omdat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de wiki blijven zij deze voortdurend monitoren. Een uitgebreide samenvatting van de gelezen literatuur maakt het mogelijk de verkregen kennis met anderen te delen.

Constructief leren leidt tot betekenisvol leren. Een wiki geeft de studenten de mogelijkheid om nieuwe ideeën te integreren in bestaande stof en op die manier nieuwe kennis te genereren.  Het biedt de studenten een authentieke leeromgeving door het gebruik van video en/of audio materiaal met opnamen van hun eigen toekomstige beroepenveld. In samenwerking en discussie met anderen kunnen zij ongeacht tijd en plaats komen tot een complete uitvoering van de opdrachten en in ons geval tot de opzet, uitvoering en presentatie van een onderzoek. Eventueel kunnen zij voor extra informatie mensen inschakelen van buiten de eigen onderwijsinstelling.

Hoe gaan wij het inzetten?

Wij hebben ervoor gekozen de wiki al in te vullen met cursus middelen zoals een studentendossier, lesmateriaal en hand-outs van presentaties, maar we laten ook ruimte over voor de input van studenten ( https://marofonderzoek.wikispaces.com

De wiki kan worden gebruikt als een kennisbank voor docenten en studenten. Hierdoor wordt invulling gegeven aan het principe van levenslang leren dat zeker ook voor docenten geld.

De studenten krijgen bij aanvang van de cursus instructie over wat zij wel en niet kunnen op de wiki. Daarna kunnen zij, op elk moment dat zij willen, actief worden op het net. E-learning kan worden gekoppeld aan M-learning als de student beschikt over een mobiel device met internet.

In de cursus worden de studenten gestimuleerd zelf te zoeken naar relevante websites en dit in een bronnenlogboek te verwerken. Dit logboek kan, als de student het toestaat, onderdeel worden van de wiki of als de student het wil kan hij een blog schrijven over de relevante literatuur en dit delen met zijn groepsgenoten.

De wiki biedt een ruimte waar kennis wordt gemaakt, het verandert, en kan worden gewijzigd en gedeeld door de studenten. Studenten kunnen de wiki gebruiken om onderzoeksprojecten te ontwikkelen, waarbij de wiki fungeert als lopende documentatie van hun werk. Zij kunnen de wiki gebruiken voor het maken van samenvattingen en het noteren van hun gedachten na colleges of bijeenkomsten met de begeleidende docent. Zij bouwen gezamenlijk een bibliografie.

Of de studenten de wiki ook kunnen gebruiken om gezamenlijk te werken aan een product weten wij nog niet zeker. Vaak gebruiken onze studenten daarvoor Cloud storage, zoals Dropbox of Google-docs. Hierdoor wordt het voor de docent minder inzichtelijk hoe de studenten bezig zijn, maar ik ga ervan uit dat alle studenten geactiveerdzullen worden. Dit betekent voor de docent dat hij vooral een coachende rol gaat spelen en minder actieve studenten stimuleert tot meer activiteit. Indien de studenten gebruik maken van de wiki is het mogelijk een analyse te maken van het leren van de studenten door het gebruik van wiki statistics.

Wij hebben nog geen ervaring met het openstellen van de wiki voor studenten, dus wij staan nog niet helemaal open om van onze wiki een echte wiki te maken die helemaal voor en door studenten is. Maar wij willen zeker wel de studenten de mogelijkheid bieden om nieuwe content aan te leveren.

 

Onderzoeksvaardigheden Blended gegeven

De HBO raad schrijft op haar site het volgende over onderzoek binnen het HBO.

 

De Nederlandse hogescholen zijn kennisinstellingen waarin traditioneel de wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en kennis centraal staat. De kennisfunctie van de hogescholen vormt een brug tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. De functie zorgt voor vertaling van nieuwe inzichten en de urgenties van de praktijk naar het onderwijs (het opleiden van de nieuwe professional) en voor disseminatie van kennis in de praktijk met als doel het vergroten van de innovatiekracht van deze praktijk (oplossen kennisparadox). Het gaat hierbij zowel om bestaande kennis die door hogescholen toegankelijk wordt gemaakt als om nieuwe kennis die door de hogescholen wordt ontwikkeld en gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties. De nadruk ligt op het samen of in afstemming met de beroepspraktijk ontwerpen en ontwikkelen van producten, processen of diensten. In het brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (2007) gaat het om onderzoek met de volgende kenmerken:

  • geworteld in de beroepspraktijk
  • multidisciplinair (veelheid van methodologische benaderingen)
  • methodologisch verantwoord
  • geïntegreerd met de cultuur van de instelling (verbinding met het onderwijs)
  • geplaatst is in een duurzaam netwerk met externe partijen
  • gevarieerd en afgestemd op verschillende beroepspraktijken

ImageNu kunnen we natuurlijk voor de studenten gaan staan en ze vertellen wat ze moeten weten over onderzoek en methodologie, maar zoals de afbeelding hiernaast aantoont zal dat niet het gewenste effect hebben. De student wordt niet vaardig door lezen, horen of zien. De student wordt vaardig door met anderen te discussiëren over onderzoek en de wijze waarop zij dit zouden moeten uitvoeren. Daarom is face-to-face niet de methode om vaardigheden aan te leren maar een pure online cursus die de studenten individueel uitvoeren is dat ook niet.

 Blended learning is dat wel. In deze blog ga ik even kort in op wat blended learning is en hoe we onderzoek vaardigheden op die wijze kunnen aanleren.

 

Wat is Blended learning?

 Op wikipedia staan verschillende definities van Blended Learning. Bij alle definities gaat het om een combinatie van verschillende onderwijsmethoden. Het kan een combinatie zijn van face-to-face en online leren, een combinatie van verschillende didactische strategieën of het gebruik maken van verschillende media binnen het onderwijs. 

ImageFransen (2006) geeft een goede definitie: Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, waarbij het gaat om de distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan.  

 

 

Leren 3.0

Dit alles in het kader van leren 3.0 waarbij het niet alleen gaat om kennis krijgen, maar ook om nieuwe kennis met elkaar te maken.  Het zijn deze studenten die met een onderzoekende houding straks in de praktijk ook nieuwe kennis genereren. Daarom kan het onderwijs geen gesloten systeem meer zijn, maar moet het open zijn en ruimte bieden voor creativiteit en samenwerking. Niet alleen een samenwerking tussen de studenten onderling, maar ook een samenwerking tussen docent en student. De docent is niet langer de leraar die voor de klas staat, de docent is een coach, een begeleider.  Een begeleider die niet altijd fysiek aanwezig hoeft te zijn, maar wel een die bereikbaar is en snel online kan reageren als dat nodig is. Leren moet immers gebeuren op het moment dat de student er open voor staat.

 

De student van nu is een andere student dan die van een decennium geleden. De nieuwe generatie moet intrinsiek gemotiveerd zijn iets te gaan doen. Het onderwijs moet boeiend zijn en als het eenmaal boeit gaan de studenten er ook voor. Veel leren vindt dan informeel plaats, op het moment dat de student zijn eigen kennis creëert.

 

Onderzoek methoden 3.0

Onderzoek vaardigheden zijn bij uitstek de vaardigheden die op deze manier aangeleerd kunnen worden. De docent begeleidt de student (samen met zijn medestudenten) door het labyrint van vaardigheden en methoden. Samen met zijn medestudent leert de student door onderzoeken die hem boeien te bediscussiëren. Was de gebruikte methode wel de juiste? Waren de resultaten wel betrouwbaar? Hoe zou ik het doen? Waarom zou ik het zo doen? Vragen waar de studenten groep zich mee gaat bezighouden.  Waarna ze gezamenlijk kunnen komen met een nieuwe oplossing voor het doen van het betreffende onderzoek. Misschien komen ze wel met een methode die nog niet eerder bedacht is en he waarom ook niet?

Voor veel onderzoekers betekent dit waarschijnlijk dat zij even moeten slikken en van het door hun geleerde pad moeten afwijken, maar studenten van nu zijn creatief en gemotiveerd om nieuwe technieken uit te proberen.

Er zijn immers meer wegen die naar Rome leiden.

 Het opzetten van een wiki die de studenten leidt door het theoretische labyrint is een eerste stap. Aansluiten bij de beroepspraktijk en de belevingswereld van de student is de tweede stap. Het zorgen voor voldoende actuele voorbeelden die begeleidt worden door visuele hulpmiddelen, zoals YouTube video’s maakt onderzoek doen voor de studenten tastbaar.

Image

 

Samen laten werken met een groep. De studenten begeleiden in hun eigen denkwijze en ze stimuleren tot nieuwe kennis maakt het onderwijs m.i. voor de docent een stuk leuker en enerverend.

 

 

Kortom Onderzoek vaardigheden is bij uitstek iets dat Blended aangeboden kan worden. Het creëren van aantrekkelijk aanbod in distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan, is een bijkomend voordeel. Het is niet alleen leerzaam voor de docent – hij komt immers veel te weten over de beroepspraktijk en de leefwereld van de student en hij leert gebruik te maken van de technologie die op dit moment beschikbaar is- maar het is ook leuk om te doen.

 

 

Learning analytics Controle of Onderwijsvernieuwing?

Tijdens de onderwijsdagen 2011 heb ik kennis gemaakt met Learning analytics. Eric Duval beet met dit onderwerp de spits af als keynote speaker. Het was voor mij geheel nieuw en daarom heb ik mij er eens in verdiept.  Al snel stuitte ik op het dilemma.

Analyse van webomgevingen is niets nieuws, bedrijven doen het al jaren. Maar telkens komt ook het aspect van privacy om de hoek kijken.
Alles wat een persoon doet op het web kan in een databestand worden beschreven. Met deze gegevens kunnen bedrijven vaststellen of jij een potentiële klant bent.  Vervolgens stroomt je mailbox vol met aanbiedingen van een bepaald product. Sommige auteurs doen hier vrij gemakkelijk over. Sarah Haavind geeft in de blog van Ignatia Webs (Webs, 2011)aan dat zij het niet erg vindt om overspoeld te worden met advertenties van producten die zij leuk vindt. Beter dat dan van random producten. Ik denk daar toch anders over.

In verschillende bronnen wordt learning analytics als volgt gedefinieerd. “The use of data and models to predict student progress and performance, and the ability to act on that information”( (o.a. Siemens, 2010). Goed gebruik van de data zou de school of universiteit de mogelijkheid geven om signalen van deficiënties bij studenten tijdig te detecteren en de juiste, tijdige acties te ondernemen. Door het gebruik van learning analytics kan bepaald worden hoe kennis in verband wordt gebracht met andere kennis en hoe kennis daardoor veranderd. Door het samengaan van kennis ontstaat er nieuwe kennis die toegepast kan worden in het onderwijs om het persoonlijke leren van de studenten te verbeteren.

Met de juiste tools voor dataverzameling  (learning analytics) kan de docent de activiteiten van zijn studenten monitoren. Maar ook  kunnen de studenten hun eigen activiteiten monitoren. Op het moment dat een groep of een student achter blijft in de uitvoering van de planning kan de student of de docent daar actie op ondernemen. De docent krijgt door het analyseren van de data inzicht in wat de student doet tijdens een cursus, bijvoorbeeld om informatie te krijgen.

De verkregen data kan door onderwijs instellingen gebruikt worden om activiteiten van individuen te meten en deze kennis te gebruiken om het leren beter te faciliteren. Maar alleen weten waar op het web de student zich bevindt is nog niet voldoende. Het is ook belangrijk te weten of de site, die hij of zij bezocht, nut had voor zijn studie (Fournier, Kop, & Sitlia). Learning analytics kan ook gebruikt worden om de onderwijs efficiëntie te meten. Om voldoende data te krijgen voldoet het niet om een klasje van 20 studenten te volgen. Een MOOC (Massive Online Open Course) is de meest zinvolle omgeving voor Learning analytics. Door het grote aantal deelnemers  aan een MOOC krijgt de onderzoeker voldoende data om ook daadwerkelijk geldende uitspraken over de onderwijs efficiëntie te kunnen doen.  Maar ook hierbij heeft hij medewerking van de studenten nodig om de data goed te kunnen interpreteren. Een foute interpretatie is snel gemaakt.

Dit geeft gelijk aan dat learning analytics een open activiteit moet zijn van de docent samen met zijn studenten. Op het moment dat de studenten weten dat hun gedrag op het internet wordt gevolgd met als doel het beter faciliteren van onderwijs, zullen zij ook bereidt zijn hun oordeel over de verschillende web services te geven. Is een bepaalde site nuttig en waarom? Welke apps zijn handig en waarom? Hiermee wordt duidelijk dat je onderwijs samen maakt. En learning analytics zijn daar een handige tool voor.

Geciteerde werken

Fournier, H., Kop, R., & Sitlia, H. (sd). The Value of Learning Analytics to Networked Learning on a Personal Learning. NRC Publications Archive.

Siemens, G. (2010, 08 25). what-are-learning-analytics. Opgeroepen op 12 12, 2011, van http://www.elearnspace.org: http://www.elearnspace.org/blog/2010/08/25/what-are-learning-analytics/

Webs, I. (2011, 01). lak11-what-about-privacy-when-using. Opgeroepen op 12 12, 2011, van ignatiawebs.blogspot.com: http://ignatiawebs.blogspot.com/2011/01/lak11-what-about-privacy-when-using.html